Çocuk ve Eri?kinlerdeki Dil ve Konu?ma Bozukluklar? Bir Hafta Boyonca Ücretsiz De?erlendirildi ..
21-12-2012
Dil ve konu?ma bozukluklar?n? ortaya ç?karmak ve çözümlenmesine katk? sa?lamak amac?yla 5 Mart 2007’de ba?layan ve 10 Mart 2007’ e kadar süren ücretsiz tarama ve de?erlendirme çal??mas?ndan 48 ki?i yararland?. Mehmet Reis Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki Dil ve Konu?ma Bozukluklar? Ünitesi Sorumlusu Konu?ma Terapisti Zerrin Güne? taraf?ndan hafta içi 10.00 ile 19.00, Cumartesi günü 08.00 ile 15.00 saatleri aras?nda yap?lan çal??mada 32 çocuk ve 15 eri?kin hasta de?erlendirmeye al?nd?.
De?erlendirme kapsam?nda kekemelik, sesletim ve sesbilgisel bozukluk (örne?in: ‘r’ harfini söyleyememe, ‘t’ yerine ‘k’ harfini kullanma, v.b), gecikmi? dil ve konu?ma, ses bozukluklar?, felç / kafa travmas? sonras? olu?an konu?ma bozukluklar? ele al?nd?. Bu bozukluklar?n de?erlendirilmesi, tan?mlanmas?, ailenin bilgilendirilmesi / bilinçlendirilmesi ve terapinin planlanmas? / uygulanmas? a?amalar? hakk?nda aile veya ki?iye bilgilendirme yap?ld?.

 
«Geri 
 
  HABERLER
 
 
       
KTOOD Mehmet Reis Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi

 

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Kuruluşu Mehmet Reis Fizik Tedavi Rehabilitaston Merkezi Kuruluşu Adres: Dr. Niyazi Manyera Sok. No:20/C Ortaköy Lefkoşa - KKTC - Mersin 10 Turkey

Tel: (0392) 223 84 36-37
GSM: 860 1020@2014 Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği
Tüzük
Yönetim Kurulu Eğitim Hizmetleri
Follow Us
Facebook ve Twitter hesabımızdan
bizi takip ediniz...
Özürlülerle İlgili yasa ve tüzükler Çalışma Saatleri
Üye Kayıt İşlemleri Grub Ekzersiz Programları
   
  Designed & Powered by Dotmasterz