Girne Vatan Lions’tan ortopedik özürlüler, lösemili çocuklar ve kanser hastalar?na yard?m..
21-12-2012

Candan Erçetin’den Anlaml? Konser..

Girne Vatan Lions Kulübü, 14 Ocak 2007 tarihinde Cumhurba?kan? Mehmet Ali Talat’?n e?i Oya Talat’?n himayelerinde Girne’de gece düzenledi.
Grand Rocks Hotel’de düzenlenen gecede 18 ki?ilik özel orkestras? ile gönüllü olarak sahne alan Türkiye’nin tan?nm?? sanatç?lar?ndan Candan Erçetin, K?br?s Türk Ortopedik Özürlüler Derne?i, Kemal Saraco?lu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Sava? Vakf? ve Kanser Hastalar?na Yard?m Derne?i yarar?na konser verdi.
K?br?sl? sanatç? Nil Burak ile ‘Zeki Müren sesli sanatç?’ olarak bilinen Naim Akan’?n da sahne ald??? gecede, Ekonomi ve Turizm Bakan? Enver Öztürk de sahneye ç?karak, sanatç?larla birlikte ?ark? söyledi.
Gecede elde edilen gelirin tümü Girne Vatan Lions Kulübü’nün organizasyonlu?unda K?br?s Türk Ortopedik Özürlüler Derne?i, Kemal Saraco?lu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Sava? Vakf? ve Kanser Hastalar?na Yard?m Derne?i’ne ba???land?.
Cumhurba?kan? Mehmet Ali Talat, e?i Oya Talat, Cumhuriyet Meclisi Ba?kan? Fatma Ekeno?lu, K?br?s Türk Bar?? Kuvvetleri Komutan? Korgeneral Hayri K?vr?ko?lu, Ba?bakan Yard?mc?s? ve D??i?leri Bakan? Turgay Avc?, Millî E?itim ve Kültür Bakan? Canan Öztoprak, Ekonomi ve Turizm Bakan? Enver Öztürk, Çevre Bakan? As?m Vehbi, ??adam? Asil Nadir, Girne Vatan Lions Kulübü Ba?kan? Sultan Ünal, K?br?s Türk Ortopedik Özürlüler Derne?i Ba?kan? Mustafa Çelik, Kemal Saraco?lu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Sava? Vakf? Yönetim Kurulu Ba?kan? ?ua Saraco?lu ve Kanser Hastalar?na Yard?m Derne?i Ba?kan? Raziye Kocaismail, baz? üst rütbeli komutanlar ve kalabal?k say?da bir davetli toplulu?unun kat?ld??? gecede, katk?da bulunanlara plaketler verildi.
Gecede, Cumhurba?kan? Mehmet Ali Talat’?n e?i Oya Talat, K?br?sl? Türk Sanatç? Nil Burak ve Girne Vatan Lions Kulübü Ba?kan? Sultan Ünal birer konu?ma yapt?.

Talat: “K?br?s Türkü Dayan??ma Ruhunu Kaybetmedi”
Cumhurba?kan? Mehmet Ali Talat’?n e?i Oya Talat, kendisinin himayelerinde Ortopedik Özürlüler, Lösemili Çocuklar ve Kanser Hastalar? yarar?na gerçekle?tirilen gecede katk?da bulunanlara te?ekkür ederek, geçen y?l sanatç? Nil Burak ile ba?latt?klar? etkinli?in geleneksel hale dönü?türülerek her y?l tekrarlanmas?n? istedi.
“Sorunlarla u?ra?an örgütlere mümkün oldu?u kadar katk?da bulunal?m. Onlara elimizi uzatal?m, kendilerini yaln?z hissetmesinler. Birbirimize destek olal?m” diyen Oya Talat, geceye gösterilen ilginin K?br?s Türk halk?n?n yard?mla?ma ruhunun kan?t? oldu?unu söyledi.

Burak: “Bu Yolda Yürümeye Devam Edece?iz”
K?br?sl? sanatç? Nil Burak da konu?mas?nda, ilk kez geçen y?l kanser hastalar? için düzenlemi? olduklar? geceyi, bu y?l lösemili çocuklar ve ortopedik özürlüleri de içine alacak ?ekilde daha da geni?lettiklerini belirterek, bu yolda yürümeye devam edeceklerini söyledi.
“?nsan yar?n ne olaca??n? bilemez. Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyen Burak, her ?eyin devlet taraf?ndan yap?lmas?n?n beklenilemeyece?ini vurgulad?.

Ünal: “Bu Alanda Hizmete Devam Edece?iz”
Girne Vatan Lions Kulübü Ba?kan? Sultan Ünal da konu?mas?nda, uluslararas? bir hizmet kurulu?u olan Girne Vatan Lions Kulübü’nün, bundan sonra da bu alanda hizmet vermeye devam edece?ini belirterek, maddi güç gerektiren bu çal??maya her zaman yard?msever ki?ilerin ba??? ve katk?lar?n? beklediklerini söyledi.
Ünal, ba?ta Oya Talat olmak üzere sanatç? Candan Erçetin, Nil Burak, Grand Rock Hotel, Dome Hotel, KTHY, D?? Bas?n Birli?i ve Genç TV yetkilileri ile sponsor “Leon” Güven ?smet ve Girne Vatan Lions Kulübü Kurucu Ba?kan? ?nci Tevfiko?lu, eski ba?kanlardan Serap Pars’a yapt?klar? katk?lar nedeniyle te?ekkürlerini sundu.

 
«Geri 
 
  HABERLER
 
 
       
KTOOD Mehmet Reis Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi

 

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Kuruluşu Mehmet Reis Fizik Tedavi Rehabilitaston Merkezi Kuruluşu Adres: Dr. Niyazi Manyera Sok. No:20/C Ortaköy Lefkoşa - KKTC - Mersin 10 Turkey

Tel: (0392) 223 84 36-37
GSM: 860 1020@2014 Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği
Tüzük
Yönetim Kurulu Eğitim Hizmetleri
Follow Us
Facebook ve Twitter hesabımızdan
bizi takip ediniz...
Özürlülerle İlgili yasa ve tüzükler Çalışma Saatleri
Üye Kayıt İşlemleri Grub Ekzersiz Programları
   
  Designed & Powered by Dotmasterz