Sa?l?k Bakanl??? ile Derne?imiz aras?nda protokol imzaland?..
21-12-2012
Özürlülere Ça?da? Spor Tesisi

Sa?l?k Bakanl??? ve Derne?imiz aras?nda, özürlülere spor tesisi, s?cak yüzme havuzu gibi ça?da? tesisler in?a edilmesi amac?yla bakanl??a ait yakla??k 8 bin metrekarelik arazinin derne?e tahsisi için bir protokol imzaland?.
Sa?l?k Bakan? E?ref Vaiz ile Dernek Ba?kan?m?z Mustafa Çelik’in protokole imza koyduklar? törene Sa?l?k Bakanl??? Müste?ar? Asaf ?enol, Temel Sa?l?k Hizmetleri Dairesi Müdürü S?d?ka Kay?mba?o?lu ve Bakanl?k Müdürü ?smet Saliho?lu da kat?ld?.
Sa?l?k Bakan? E?ref Vaiz imza töreninde yapt??? konu?mada, Ortopedik Özürlüler Derne?i’nin faaliyetlerini kuruldu?u günden bu yana takip etti?ini belirterek, derne?in bugüne kadar ba?ar?l? i?lere imza att???n? söyledi, i?birli?i içinde çal??mak amac?nda olduklar?n? kaydetti.
Derne?in söz konusu araziye yapmay? planlad??? spor tesisi ve s?cak su havuzunun özürlülere daha ça?da? tesisler kazand?r?lmas? bak?m?ndan önemli bir ad?m olaca??n? ifade eden Vaiz, Ortopedik Özürlüler Derne?i’nin bundan sonraki çal??malar?nda ba?ar?lar diledi.
Dernek Ba?kan?m?z Mustafa Çelik de derne?in yaratt??? hizmetlerin, ortaya ç?kard??? tesislerin tüm topluma ve ihtiyaç duyan herkese aç?k oldu?unu söyledi.

S?cak Su Terapi Havuzu ve Spor Tesisi

Araziyle iki önemli tesisi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Çelik, bunlardan birinin, ülkede olmayan hidroterapi denilen s?cak su ile terapi havuzlar? oldu?unu kaydetti. S?cak su havuzlar?yla çok geni? hasta kitlesine hitap edecek terapi hizmetleri vermek istediklerini belirten Çelik, bu projeyi yakla??k bir y?l içinde gerçekle?tirmeyi hedeflediklerini ve bu hizmetlerden ülkedeki her insan?n yararlanabilece?ini kaydetti.
Bunun yan? s?ra 1991 y?l?nda ba?latt?klar? spor faaliyetleri için, özellikle müsabaka sporlar?n?n yap?labilmesine olanak sa?layacak bir de spor tesisi projeleri oldu?unu anlatan Çelik, Hollanda’daki bir kurulu?la i?birli?i ba?latt?klar?n? ve dünyada bir ilke imza atacaklar?n? kaydetti.
Bu tesisin aç?lmas?n?n dünyada çok büyük ses getirece?ine inanç belirten Çelik, tesisin dünya üzerinde kurulmu? olan ilk yar? aç?k engelli spor tesisi olaca??n? söyledi. Çelik, tesisin her engelli grubundan insan?n rahatl?kla kullanabilece?ini ifade ederek, tesise yap?lacak harcamalar?n iki y?l içinde ülkeye geri kazand?r?laca??na inanç belirtti.
Katk?lar? nedeniyle Sa?l?k Bakanl???’na ve olanak sa?layan herkese te?ekkür eden Çelik, yapmay? planlad?klar? tesislerin en geç iki ay sonra temellerinin at?lmas?, e?er olanak sa?lan?rsa s?cak su terapi havuzlar?n?n da bir y?l sonra aç?labilmesi temennisini dile getirdi.


 
«Geri 
 
  HABERLER
 
 
       
KTOOD Mehmet Reis Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi

 

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Kuruluşu Mehmet Reis Fizik Tedavi Rehabilitaston Merkezi Kuruluşu Adres: Dr. Niyazi Manyera Sok. No:20/C Ortaköy Lefkoşa - KKTC - Mersin 10 Turkey

Tel: (0392) 223 84 36-37
GSM: 860 1020@2014 Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği
Tüzük
Yönetim Kurulu Eğitim Hizmetleri
Follow Us
Facebook ve Twitter hesabımızdan
bizi takip ediniz...
Özürlülerle İlgili yasa ve tüzükler Çalışma Saatleri
Üye Kayıt İşlemleri Grub Ekzersiz Programları
   
  Designed & Powered by Dotmasterz